Oferta

W odpowiedzi na potrzeby rynku oferujemy kompleksową usługę pod nazwą Kompleksowe Nadzory Inwestorskie / Inżynier Kontraktu.

Sprawowany przez Inżyniera Kontraktu nadzór pomaga Inwestorowi sprawnie i kompleksowo monitorować postęp prac budowlanych ograniczając interwencje własnych służb inwestycyjnych jedynie do nadzorowania i zwalniania płatności w związku z wykonanymi pracami.

Inżynier Kontraktu / kompleksowy nadzór inwestorski to zespół ekspertów, który działając w imieniu Inwestora sprawuje nadzór Inwestorski, jednocześnie czuwając, by umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą była wykonana zgodnie z wymaganiami:
- Technicznymi i technologicznymi
- Zapewniona była należyta jakość dostaw i prac
- Dotrzymany został termin realizacji

Ustalona cena nie uległa zmianie lub została rzetelnie ustalona
Inżynier Kontraktu wypełnia obowiązki wymienione w umowie oraz zawsze zapewnia swoim klientom bezstronność i obiektywizm.


Szczegółowy zakres obowiazków
Czego potrzebuje inwestor

Podczas realizacji inwestycji oferujemy między innymi wykonywanie następujących czynności :
- nadzór nad wykonywanymi robotami we wszystkich branżach (budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa) polegający na sprawdzaniu zgodności rozwiązań technicznych i użytkowych oraz jakości zastosowanych materiałów zgodnie z dokumentacją projektową i normami technicznymi ,
- dopilnowanie usuwania wszelkich zauważonych wad i nieprawidłowości w dokumentacji technicznej i robotach oraz podejmowanie w imieniu inwestora niezbędnych czynności interwencyjnych w tym zakresie ,
- bieżące kontrolowanie jakości wykonywanych robót i dokumentowanie zapisami w dzienniku budowy ,
- nadzór nad prawidłowym przygotowaniem do odbioru przedmiotu umowy oraz uczestniczenie w odbiorach częściowych oraz końcowym
- wykonywanie innych obowiązków spoczywających na inspektorze nadzoru inwestorskiego , wynikających z przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych jakim winny odpowiadać budynki i budowle .
- prowadzenie rozliczeń budowy zgodnie z faktycznym zaawansowaniem robót przez Wykonawcę
- raportowanie postępu budowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
- przygotowanie i udział w czynnościach niezbędnych do dokonania odbioru końcowego budynku.
- udział w przeglądach gwarancyjnych obiektu